Archive for สิงหาคม, 2008

บุคลากร

1)      นายสรพงษ์          สีสังวาลย์         ประธานสภา อบต.           ประธานกรรมการ

2)      นายเวช                 กกกระโทก     ผู้แทนสมาชิกสภา  อบต.                 กรรมการ

3)      นายประภากรณ์    ดาราศร              ผู้แทนสมาชิกสภา  อบต.                 กรรมการ

4)      นายอำพล              มาลี                  ผู้แทนประชาคมตำบล                      กรรมการ

5)      นายหวัน               รื่นสดงาน       ผู้แทนประชาคมตำบล                      กรรมการ

6)    นายทองขาว           สีสังวาลย์         สมาชิกก อบต.                            กรรมการ

7)    ..สมชาย            ภูมิรากูล           รองนายก อบต.                            กรรมการ

8 )   นายอรรถกร          สุวิทยพันธ์       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ

9)   นายเถลิงศักดิ์         แสงระยับ           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ

10)   นายอนุชา              เลื่อนเจริญ ปลัด อบต.                           กรรมการและเลขานุการ

 

มีอำนาจหน้าที่    ดังนี้

 1.  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและการประเมินผลการพัฒนา

 2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี

 3.  รายงานผลการนำเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปีให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

 4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

Advertisements

Leave a comment »

แผนยุทธศาสตร์

Leave a comment »

วิสัยทัศน์/พันธกิจหลัก

4.1 วิสัยทัศน์ ( Vision )

 

“ตำบลน่าอยู่  มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า  การศึกษาดี  มีคุณธรรม  นำพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่หนองไทร ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก มีหน้าที่ ที่จะต้องดูแลทุกข์สุข  ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  จึงจำเป็นต้องมี วิสัยทัศน์ ในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้ วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตำบลใน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    ด้านเศรษฐกิจ    ด้านสังคม     ด้านบริหารจัดการองค์กร   และการเปลี่ยนแปลง   และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมในทุก ๆด้านและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น   ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ   โดยมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข  ได้รับการบริการตามอำนาจหน้าที่ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นชุมชนปลอดจากอบายมุข  และยาเสพติด  เยาวชน ในเขตพื้นที่ มีคุณภาพ  ประชาชนในเขตพื้นที่   มีความสามัคคีกันและเป็นพลังพัฒนาตำบลให้มีความเจริญ  ซึ่งในการพัฒนาด้านต่างๆ  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่หนองไทร  สามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนงาน

              องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่หนองไทร  เป็นตำบลที่มีบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  ที่ครบถ้วนทั่วถึง  เศรษฐกิจชุมชนมั่น  คงควบคู่กับการเกษตรที่ยั่งยืน  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขยายโอกาสในการศึกษา ภาวะสุขอนามัยดี มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดจากมลพิษ  มีเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ภายใต้การบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลตามหลัก
ธรรมมาภิบาล ที่มุ่งสู่การเป็นตำบลน่าอยู่

 

 

 

 พันธกิจ ( Mission )

 

       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่หนองไทร   มีขอบเขตของภารกิจที่จะต้องกระทำ  หรือดำเนิน

การตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542   หมวดที่   2   การกำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ   มาตรา   16   และมาตรา 17  ดังนี้.

 

มาตรา 16  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

1.             การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

2.             การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

3.             การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

4.             การสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

5.             การสาธารณูปโภค

6.             การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

7.             การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

8.             การส่งเสริมการท่องเที่ยว

9.             การจัดการศึกษา

10.      การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

11.      การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

12.      การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

13.      การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

14.      การส่งเสริมกีฬา

15.      การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

16.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

17.      การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

18.      การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

19.      การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

20.      การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

21.      การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

22.      การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

23.       แปปปปปปป

 

 

24.      การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ

25.      การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

26.      การผังเมือง

27.      การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

28.      การดูแลรักษาที่สาธารณะ

29.      การควบคุมอาคาร

29.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30.      การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

31.      กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

Leave a comment »

สินค้าพื้นเมืองมีอะไรบ้างคะ

ไม่ทราบว่าสินค้าพื้นเมืองของอบต. มีอะไรบ้างคะ อาหาร หรือว่าพวก Handy Craft อะไรประมาณนี้แหละค่ะ

Leave a comment »

สอบถามเรื่องการเดินทาง

ผมอยู่เชียงรายครับ ไม่ทราบว่าจะมาเที่ยวอรัญ ต้องเดินทางจากกรุงเทพมาที่ต.บ้านใหม่ฯ ได้อย่างไรบ้างครับ

Leave a comment »

ที่พัก/โรงแรม

เกรท อินน์ เฮาส์ (เขาน้อย เกสท์เฮ้าส์)
273 หมู่ 6 ถ.ธนะวิธี ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร : 0 3722 3432-5, 0 3723 1637
จำนวนที่พัก 80 ห้อง, ราคา 250 – 500 บาท
  เกรทอินน์
ถนนธนะวิถี
350 บาท/คืน
  โรงแรมทัพทองคำ
364 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร : 0 3723 1167, 0 3723 1550, 0 3723 1679
Fax : 0 3723 1679
จำนวนที่พัก 33 ห้อง, ราคา 200 – 400 บาท
  อรัญปาร์ค
154 หมู่ 6 ถ.ธนะวิถี ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทร : 0 3723 2588-90, 0 3722 2702
จำนวนที่พัก 102 ห้อง, ราคา 550 – 1,200 บาท

Leave a comment »

ร้านอาหาร

 

ร้านอาหารในตำบล/ใกล้เคียง
  ร้านก๋วยเตี๋ยวดู๋ดี๋
ถนนธนะวิถี
ก๋วยเตี๋ยว
  นุชจรี
ถนนธนะวิถี
อาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม
  ปลายฟ้า
ถนนธนะวิถี
อาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม
  แสงงาม
ถนนธนะวิถี
อาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม
  ป้าต้อย
ถนนธนะวิถี
อาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม

Leave a comment »