บุคลากร

1)      นายสรพงษ์          สีสังวาลย์         ประธานสภา อบต.           ประธานกรรมการ

2)      นายเวช                 กกกระโทก     ผู้แทนสมาชิกสภา  อบต.                 กรรมการ

3)      นายประภากรณ์    ดาราศร              ผู้แทนสมาชิกสภา  อบต.                 กรรมการ

4)      นายอำพล              มาลี                  ผู้แทนประชาคมตำบล                      กรรมการ

5)      นายหวัน               รื่นสดงาน       ผู้แทนประชาคมตำบล                      กรรมการ

6)    นายทองขาว           สีสังวาลย์         สมาชิกก อบต.                            กรรมการ

7)    ..สมชาย            ภูมิรากูล           รองนายก อบต.                            กรรมการ

8 )   นายอรรถกร          สุวิทยพันธ์       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ

9)   นายเถลิงศักดิ์         แสงระยับ           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ

10)   นายอนุชา              เลื่อนเจริญ ปลัด อบต.                           กรรมการและเลขานุการ

 

มีอำนาจหน้าที่    ดังนี้

 1.  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและการประเมินผลการพัฒนา

 2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี

 3.  รายงานผลการนำเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปีให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

 4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: