วิสัยทัศน์/พันธกิจหลัก

4.1 วิสัยทัศน์ ( Vision )

 

“ตำบลน่าอยู่  มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า  การศึกษาดี  มีคุณธรรม  นำพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่หนองไทร ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก มีหน้าที่ ที่จะต้องดูแลทุกข์สุข  ของประชาชนในเขตพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  จึงจำเป็นต้องมี วิสัยทัศน์ ในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้ วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตำบลใน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    ด้านเศรษฐกิจ    ด้านสังคม     ด้านบริหารจัดการองค์กร   และการเปลี่ยนแปลง   และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมในทุก ๆด้านและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น   ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ   โดยมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข  ได้รับการบริการตามอำนาจหน้าที่ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นชุมชนปลอดจากอบายมุข  และยาเสพติด  เยาวชน ในเขตพื้นที่ มีคุณภาพ  ประชาชนในเขตพื้นที่   มีความสามัคคีกันและเป็นพลังพัฒนาตำบลให้มีความเจริญ  ซึ่งในการพัฒนาด้านต่างๆ  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่หนองไทร  สามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนงาน

              องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่หนองไทร  เป็นตำบลที่มีบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  ที่ครบถ้วนทั่วถึง  เศรษฐกิจชุมชนมั่น  คงควบคู่กับการเกษตรที่ยั่งยืน  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขยายโอกาสในการศึกษา ภาวะสุขอนามัยดี มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดจากมลพิษ  มีเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ภายใต้การบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลตามหลัก
ธรรมมาภิบาล ที่มุ่งสู่การเป็นตำบลน่าอยู่

 

 

 

 พันธกิจ ( Mission )

 

       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่หนองไทร   มีขอบเขตของภารกิจที่จะต้องกระทำ  หรือดำเนิน

การตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542   หมวดที่   2   การกำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ   มาตรา   16   และมาตรา 17  ดังนี้.

 

มาตรา 16  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

1.             การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

2.             การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

3.             การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

4.             การสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

5.             การสาธารณูปโภค

6.             การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

7.             การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

8.             การส่งเสริมการท่องเที่ยว

9.             การจัดการศึกษา

10.      การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

11.      การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

12.      การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

13.      การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

14.      การส่งเสริมกีฬา

15.      การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

16.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

17.      การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

18.      การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

19.      การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

20.      การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

21.      การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

22.      การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

23.       แปปปปปปป

 

 

24.      การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ

25.      การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

26.      การผังเมือง

27.      การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

28.      การดูแลรักษาที่สาธารณะ

29.      การควบคุมอาคาร

29.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30.      การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

31.      กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: