Archive for การคมนาคม

การคมนาคม

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :
จากกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางสายถนนพหลโยธิน เส้นทางหลวงหมายเลข 305 เข้ารังสิต ผ่านองครักษ์ แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 33 เส้นนครนายก-ปราจีนบุรี-สระแก้ว จะเข้าสู่ตำบลบ้านใหม่หนองไทร เขตอำเภออรัญประเทศ
สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,227 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 572 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.43 ของจำนวนหลังคาเรือน
การเดินทางมาที่ ภ??ต.บ้านใหม่หนภ??ไทร

การเดินทางมายัง อบต.บ้านใหม่หนองไทร

Advertisements

Leave a comment »