Archive for บุคลากร

บุคลากร

1)      นายสรพงษ์          สีสังวาลย์         ประธานสภา อบต.           ประธานกรรมการ

2)      นายเวช                 กกกระโทก     ผู้แทนสมาชิกสภา  อบต.                 กรรมการ

3)      นายประภากรณ์    ดาราศร              ผู้แทนสมาชิกสภา  อบต.                 กรรมการ

4)      นายอำพล              มาลี                  ผู้แทนประชาคมตำบล                      กรรมการ

5)      นายหวัน               รื่นสดงาน       ผู้แทนประชาคมตำบล                      กรรมการ

6)    นายทองขาว           สีสังวาลย์         สมาชิกก อบต.                            กรรมการ

7)    ..สมชาย            ภูมิรากูล           รองนายก อบต.                            กรรมการ

8 )   นายอรรถกร          สุวิทยพันธ์       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ

9)   นายเถลิงศักดิ์         แสงระยับ           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ

10)   นายอนุชา              เลื่อนเจริญ ปลัด อบต.                           กรรมการและเลขานุการ

 

มีอำนาจหน้าที่    ดังนี้

 1.  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและการประเมินผลการพัฒนา

 2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี

 3.  รายงานผลการนำเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปีให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

 4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

Advertisements

Leave a comment »